Други

ОУ „Проф. Димитър Димов“ работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

За учебна 2019/2020 година са сформирани две групи по проекта:

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 2

ръководител: Антоанета Давидова                                      ученици от V-VII клас

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 1                                                         

ръководител: Пенка Йотова                                                            ученици от V-VII клас

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Училищна програма за

съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет

 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

2019/2020 учебна година

 

Приобщаващо образование

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

 

  1. I. ОБЩИ ЦЕЛИ:

Чрез заниманията по интереси да се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и да се подпомогне професионалното ориентиране на учениците.

Занимания по интереси – ръководители и описание:

  1. Клуб „Математиката е за всеки“ – VII клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична подобласт: Технологии

Тематична подобласт: Природо-математическо знание

  1. Вокална група „Димовче“ – V – VII клас

Ръководител: Драгомир Йорданов Георгиев

Категория: Сценични и танцови изкуства 

  1. „Пъстра математика“ – III клас

Ръководител: Анелия Стоянова Шопова 

Категория: Природо-математическо знание 

  1. Клуб „Магията на числата“ – IV клас

Ръководител: Даринка Николова Чакърова

Категория: Природо-математическо знание

  1. Клуб „IT Математика“– IV клас

Ръководител: Иван Петров Банев

Категория: Природо-математическо знание

  1. Клуб „Компютърни умения – 2 клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова

Категория: Техника и технологии

  1. Клуб „Компютърни умения – 3 клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова

Категория: Техника и технологии

  1. Клуб „Религия“ – I – IV клас

Категория: Емоционална интелигентност

Описание: Клубът ще работи за духовното просвещение и нравственото възпитание на децата.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

Занимания по интереси със средства осигурени от държавния бюджет:

„Пъстра математика“ – 1 група от III клас – 17 ученика

Ръководител: Анелия Шопова

Клуб „Магията на числата“ – 1 група от IV клас – 16 ученика

Ръководител: Дарина Чакърова

Клуб „IT Математика“ – 1 група от IV клас – 17 ученика

Ръководител: Иван Банев

Занимания по интереси със средства осигурени от проект „Подкрепа за успех“:

Клуб „Колективни спортове, туризъм” – 1 група – 16 ученика

Ръководител: Дочо Михов

„Екология и здравословен начин на живот” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Владимир Шахънски

„Екология и здравословен начин на живот” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Десислава Дочева

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното

съдържание по различни предмети.

Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

Допълнително обучение по английски език

брой ученици от VI клас – 8 ученика

ръководител: Румяна Пеева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от I А клас – 5 ученика

ръководител: Веска Колева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от I В клас – 4 ученика

ръководител: Марияна Димитрова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от II А клас – 5 ученика

ръководител: Виолета Бончева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от II Б клас – 5 ученика

ръководител: Поля Костова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III А клас – 4 ученика

ръководител: Анелия Шопова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III В клас – 5 ученика

ръководител: Наталия Пеева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от IV А клас – 4 ученика

ръководител: Даринка Чакърова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от IV Б клас – 4

ръководител: Тонка Панова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от VI  клас – 5

ръководител: Павлина Братванова

Към лентата с инструменти