Графици

1. Дневен график на часовете при целодневна организация на учебния ден – 2021 – 2022 г.

2. График на учебните часове за учебната 2021 – 2022 г.

3. График на часовете и почивките в групите за целодневна организация на уч. ден 1-4 клас

4. График за контролни и класни – първи срок на учебната 2021 – 2022 г.

4. График за контролни и класни – втори срок на учебната 2021 – 2022 г.

5. График за провеждане на класни упражнения – първи срок на учебната 2021 – 2022 г. 

5. График за провеждане на класни упражнения – втори срок на учебната 2021 – 2022 г. 

6. График за провеждане на консултации на учителите по уч. предмети с ученици в ЦОУД – I срок на учебната 2021 – 2022 г.

6. График за провеждане на консултации на учителите по уч. предмети с ученици в ЦОУД – II срок на учебната 2021 – 2022 г.

7. График за провеждане на дежурствата в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през I срок на учебната 2021 – 2022 г.

7. График за провеждане на дежурствата в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през II срок на учебната 2021 – 2022 г.

8. График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация през първи срок – учебна 2021-2022 г.

8. График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация през втори срок – учебна 2021-2022 г.

9. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети – I срок на учебната 2021-2022 г.

9. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети – II срок на учебната 2021-2022 г.

10. График – ПРОЕКТНИ и ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ по чл. 3 от Нар. №10

11. Разпределение и график на учебните часове по спортни дейности

12. График на часовете по БДП за учебната 2021 – 2022 г.

13. Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2021-2022 година

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021 – 2022 година

Към лентата с инструменти