Графици

1. Дневен график на часовете при целодневна организация на учебния ден – 2023 – 2024 г.

2. График на учебните часове за учебната 2023 – 2024 г.

3. График на часовете и почивките в групите за целодневна организация на уч. ден 1 – 4 и 5 – 7 клас

4. График за контролни и класни – първи срок на учебната 2023 – 2024 г.

4. График за контролни и класни – втори срок на учебната 2023 – 2024 г.

5. График за провеждане на класни упражнения – първи срок на учебната 2023 – 2024 г.

5. График за провеждане на класни упражнения – втори срок на учебната 2023 – 2024 г.

6. График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици в ЦОУД – I срок на учебната 2023 – 2024 г.

6. График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици в ЦОУД – II срок на учебната 2023 – 2024 г.

7. График за провеждане на дежурствата в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през I срок на учебната 2023 – 2024 г.

7. График за провеждане на дежурствата в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през II срок на учебната 2023 – 2024 г.

8. График за консултиране на родители, ученици и водене на уч. документация през I срок на учебната 2023-2024 г.

8. График за консултиране на родители, ученици и водене на уч. документация през II срок на учебната 2023-2024 г.

9. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети – I срок на учебната 2023 – 2024 г.

9. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети – II срок на учебната 2023 – 2024 г.

10. График – ПРОЕКТНИ и ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ по чл. 3 от Нар. №10

11. Разпределение и график на учебните часове по спортни дейности

11. Разпределение и график на учебните часове по спортни дейности – 2. срок

12. График на часовете по БДП – учебна 2023 – 2024 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023-2024 година – публ. 12.09.2023 г.

Към лентата с инструменти