Други

съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет

 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

2022/2023 учебна година

 Платформа на проекта: https://class.mon.bg/

 

Приобщаващо образование

 1. Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
 2. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.
 3. Заниманията по интереси в ОУ „Проф. Димитър Димов“се организират в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
 4. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие на учениците.
 1. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“.           

Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други..

 1. I. ОБЩИ ЦЕЛИ:

1.1 Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане на професионалното ориентиране на учениците.

1.2 Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на извънкласните дейности с цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните потребности на учениците.

1.3 Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в групите за занимания по интереси.

1.4 Предоставяне на възможности учениците да подобрят своята професионална подготовка преди навлизане на пазара на труда – кариерно ориентиране, натрупване на практически опит и умения за реализация в реални условия.

1.5 Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели.

Занимания по интереси – ръководители и описание:

 1. Клуб „Математиката е за всеки“– VІ клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Математическа лингвистика

 1. Вокална група „Вълшебни усмивки“- II – VII клас 

Ръководител: Мирослав Илиев Стоянов

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт (Категория): Сценични и танцови изкуства 

 1. Клуб „Компютърни умения“- II клас

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт (Категория): Дигиталните умения

 1. Клуб „Дъга“- V – VII клас

Ръководител: Росица Савчева Тодорова

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт (Категория): Приложни изкуства

 1. Клуб „Математиката – лесна и интересна“- VII клас

Ръководител: Илиана Любенова Стоянова

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Математическо моделиране

 1. Клуб „IT – Математика“– IV клас

Ръководител: Иван Петров Банев

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Приложна математика

 1. Православен християнски клуб – I – IV клас

Ръководител: Цветослав Ковачев

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт (Категория): Емоционална интелигентност

 1. Клуб „Екология и туризъм“ – V клас

Ръководител: Владимир Маринов Шахънски

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт (Категория): Екология

 1. Клуб „Еколози“– V клас

Ръководител: Десислава Георгиева Дочева

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт (Категория): Околна среда

 1. Клуб „Дигитални умения в музиката“ – IV – VII клас

Ръководител: Мирослав Илиев Стоянов

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт (Категория): Дигиталните умения

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Платформа на проекта: 

Информация за проекта:  https://web.mon.bg/bg/101131

Цели на програмата:

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;

− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

 

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула:

Модул 1. Изкуства  

Модул 2. Спорт.

 

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Проф. Димитър Димов“ ще бъде сформирана една група по Модул 2 – Спорт. – футбол с 12 ученици от прогимназиален етап. 

Национална програма "Бизнесът преподава"

Платформа на проекта: 

Информация за проекта:  https://web.mon.bg/bg/101118

 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация.

 1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Обща цел

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Конкретни (специфични) цели

 създаване на партньорства между училища и компании;

 актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в образователните институции в съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;

 включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването.

 1. 3. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата обхваща 3 модула:

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

Модул 2 „Включване на бизнес представители в учебния процес в училище“

Модул 3 „Учители в предприятия“

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Проф. Димитър Димов“ ще бъдат сформирани групи за работа по Модул 1. и Модул 2. с ученици от прогимназиален етап. 

ОУ „Проф. Димитър Димов“ е одобрено с проект по НП „Изграждане на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“

 Описание на дейността

Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда” включва:

 1. Закупуване на книги спрямо потребностите и интересите на учениците с цел създаване на библиотечен фонд.
 2. Създаване на „кът за четене” и превръщането му в едно от най-желаните места в училище – неформална уютна читателска среда, която да предразполага учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници при проектни дейности.
 1. Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за четене” /училищната библиотека с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес – програма на теми и инициативи през учебната година. В провежданите инициативи може да вземат участие лектори, автори на произведения и други.

Предстои …

Платформа на проекта: https://react.mon.bg/#

Информация за проекта: https://www.mon.bg/bg/100925

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:

 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

 

Индикатори за резултат:

 • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
 • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
 • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.

 

Приложения:

 1. Заповед с приложение за утвърждаване на списък с училища по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 2. Заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 3. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 4. Приложения към указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

През учебната 2019/2020г. в ОУ  „Проф. Димитър Димов“ стартират дейности по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019г. до 1.10.2022г. Залага се на дигитализацията в образованието.

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Специфичните цели на проекта са насочени към:

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

-подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

-намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

-модернизиране на методите и средствата за обучение;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

-насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

-осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Работим  по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

За учебна 2019/2020 година са сформирани две групи по проекта:

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 2

ръководител: Антоанета Давидова                                      ученици от V – VI клас

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 1                      

ръководител: Пенка Йотова                                                            ученици от V клас

Децата проявяват интерес, активно се включват в часовете и с желание изпълняват поставените им задачи. Очакваните резултати в края на проектните дейности са:

 1. Да се развиват умения за работа с компютър.
 2. Да се развиват умения за работа с компютърни системи и информационни технологии.
 3. Да се развиват умения за работа Paint.
 4. Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
 5. Да усвоят уменията за работа с приложни програми.
 6. Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
 7. Учениците самостоятелно да изработят материали и да ги представят.

В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Разгледай книжката тук:

съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет

 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

2020/2021 учебна година

 

Приобщаващо образование

 1. Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
 2. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.
 3. Заниманията по интереси в ОУ „Проф. Димитър Димов“се организират в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
 4. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие на учениците.

     5. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“.           

Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други..

 1. I. ОБЩИ ЦЕЛИ:

1.1 Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане на професионалното ориентиране на учениците.

1.2 Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на извънкласните дейности с цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните потребности на учениците.

1.3 Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в групите за занимания по интереси.

1.4 Предоставяне на възможности учениците да подобрят своята професионална подготовка преди навлизане на пазара на труда – кариерно ориентиране, натрупване на практически опит и умения за реализация в реални условия.

1.5 Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели.

Занимания по интереси – ръководители и описание:

 1. Клуб „Математиката е за всеки“ – VII клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Природо-математическо знание

 1. Вокална група „Димовче“ – V – VII клас

Ръководител: Драгомир Тодоров Тодоров

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства 

 1. Клуб „Компютърни умения – 2 „б“ клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова 

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Техника и технологии

     4. Клуб „Компютърни умения – 2 „в“ клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова 

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Техника и технологии

 1. Театрално студио „Коко“ – II A клас

Ръководител: Иван Петров Банев

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

 1. Клуб „Занимателна математика“ – V А клас

Ръководител: Алина Русева Асенова

Тематична област: Математика

Тематична област: Математическа логика

 1. Танцов състав „Димовче“ (I – III клас)

Ръководител: Ирина Анатолиева Бакърджиева

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

 1. Танцов състав „Димовче“ (IV – VII клас)

Ръководител: Ирина Анатолиева Бакърджиева

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Първото представление на Театрално студио „Коко“ „Бяла приказка“ – Валери Петров, Малките актьори от II а клас

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001

Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне            BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.
Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

1. Заповед за училища, включени в „Подкрепа за успех“

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

4. указания – проект „Подкрепа за успех“

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

 Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;


2.
подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от I б клас – 5 ученика

ръководител: Даринка Чакърова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от II В клас – 4 ученика

ръководител: Марияна Димитрова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III А клас – 5 ученика

ръководител: Виолета Бончева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III Б клас – 4 ученика

ръководител: Поля Костова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от III Б клас – 4 ученика

ръководител: Поля Костова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III В клас – 5 ученика

ръководител: Румяна Петрова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от IV А клас – 6 ученика

ръководител: Анелия Шопова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от IV Б клас – 4 ученика

ръководител: Вергиния Христова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от IV Б клас – 5 ученика

ръководител: Вергиния Христова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от V Б клас – 5 ученика

ръководител: Алина Русева

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от VI Б клас – 5 ученика

ръководител: Алина Русева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от V Б клас – 5

ръководител: Светлана Маринова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от VII Б клас – 4

ръководител: Павлина Братванова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от VII В клас – 5

ръководител: Румяна Пеева

Занимания по интереси със средства осигурени от проект „Подкрепа за успех“:

Клуб „Спорт и туризъм” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Дочо Михов

„Екология, здраве, традиции и туризъм” – 1 група – 16 ученика

Ръководител: Владимир Шахънски

„Екология, здраве, традиции и туризъм” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Десислава Дочева

Вокална група „Димовчета” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Драгомир Тодоров

Съвместни дейности на групите за Занимания по интереси със средства, осигурени от проект „Подкрепа за успех“ - Клуб „Спорт и туризъм”, „Екология, здраве, традиции и туризъм” (2 групи)

Разгледай тук:

https://read.bookcreator.com/E2gVJ1kndyMKhDeaQvIAXgLGD6p1/VsfjOJbvSimUg_bHXNHRcw

Разгледай тук:

https://read.bookcreator.com/E2gVJ1kndyMKhDeaQvIAXgLGD6p1/sl-EsCGwTrqD-_erb_IrvA

Към лентата с инструменти