Други

През учебната 2019/2020г. в ОУ  „Проф. Димитър Димов“ стартират дейности по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019г. до 1.10.2022г. Залага се на дигитализацията в образованието.

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Специфичните цели на проекта са насочени към:

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

-подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

-намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

-модернизиране на методите и средствата за обучение;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

-насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

-осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Работим  по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

За учебна 2019/2020 година са сформирани две групи по проекта:

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 2

ръководител: Антоанета Давидова                                      ученици от V – VI клас

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 1                      

ръководител: Пенка Йотова                                                            ученици от V клас

Децата проявяват интерес, активно се включват в часовете и с желание изпълняват поставените им задачи. Очакваните резултати в края на проектните дейности са:

 1. Да се развиват умения за работа с компютър.
 2. Да се развиват умения за работа с компютърни системи и информационни технологии.
 3. Да се развиват умения за работа Paint.
 4. Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
 5. Да усвоят уменията за работа с приложни програми.
 6. Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
 7. Учениците самостоятелно да изработят материали и да ги представят.

В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Разгледай книжката тук:

Училищна програма за

съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет

 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

2020/2021 учебна година

 

Приобщаващо образование

 1. Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
 2. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.
 3. Заниманията по интереси в ОУ „Проф. Димитър Димов“се организират в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
 4. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие на учениците.

     5. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“.           

Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други..

 1. I. ОБЩИ ЦЕЛИ:

1.1 Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане на професионалното ориентиране на учениците.

1.2 Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на извънкласните дейности с цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните потребности на учениците.

1.3 Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в групите за занимания по интереси.

1.4 Предоставяне на възможности учениците да подобрят своята професионална подготовка преди навлизане на пазара на труда – кариерно ориентиране, натрупване на практически опит и умения за реализация в реални условия.

1.5 Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели.

Занимания по интереси – ръководители и описание:

 1. Клуб „Математиката е за всеки“ – VII клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Природо-математическо знание

 1. Вокална група „Димовче“ – V – VII клас

Ръководител: Драгомир Тодоров Тодоров

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства 

 1. Клуб „Компютърни умения – 2 „б“ клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова 

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Техника и технологии

     4. Клуб „Компютърни умения – 2 „в“ клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова 

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Техника и технологии

 1. Театрално студио „Коко“ – II A клас

Ръководител: Иван Петров Банев

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

 1. Клуб „Занимателна математика“ – V А клас

Ръководител: Алина Русева Асенова

Тематична област: Математика

Тематична област: Математическа логика

 1. Танцов състав „Димовче“ (I – III клас)

Ръководител: Ирина Анатолиева Бакърджиева

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

 1. Танцов състав „Димовче“ (IV – VII клас)

Ръководител: Ирина Анатолиева Бакърджиева

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Първото представление на Театрално студио „Коко“ „Бяла приказка“ – Валери Петров, Малките актьори от II а клас

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001

Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне            BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.
Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

1. Заповед за училища, включени в „Подкрепа за успех“

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

4. указания – проект „Подкрепа за успех“

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

 Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;


2.
подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от I б клас – 5 ученика

ръководител: Даринка Чакърова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от II В клас – 4 ученика

ръководител: Марияна Димитрова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III А клас – 5 ученика

ръководител: Виолета Бончева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III Б клас – 4 ученика

ръководител: Поля Костова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от III Б клас – 4 ученика

ръководител: Поля Костова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III В клас – 5 ученика

ръководител: Румяна Петрова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от IV А клас – 6 ученика

ръководител: Анелия Шопова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от IV Б клас – 4 ученика

ръководител: Вергиния Христова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от IV Б клас – 5 ученика

ръководител: Вергиния Христова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от V Б клас – 5 ученика

ръководител: Алина Русева

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от VI Б клас – 5 ученика

ръководител: Алина Русева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от V Б клас – 5

ръководител: Светлана Маринова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от VII Б клас – 4

ръководител: Павлина Братванова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от VII В клас – 5

ръководител: Румяна Пеева

Занимания по интереси със средства осигурени от проект „Подкрепа за успех“:

Клуб „Спорт и туризъм” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Дочо Михов

„Екология, здраве, традиции и туризъм” – 1 група – 16 ученика

Ръководител: Владимир Шахънски

„Екология, здраве, традиции и туризъм” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Десислава Дочева

Вокална група „Димовчета” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Драгомир Тодоров

Съвместни дейности на групите за Занимания по интереси със средства, осигурени от проект „Подкрепа за успех“ - Клуб „Спорт и туризъм”, „Екология, здраве, традиции и туризъм” (2 групи)

Разгледай тук:

https://read.bookcreator.com/E2gVJ1kndyMKhDeaQvIAXgLGD6p1/VsfjOJbvSimUg_bHXNHRcw

Разгледай тук:

https://read.bookcreator.com/E2gVJ1kndyMKhDeaQvIAXgLGD6p1/sl-EsCGwTrqD-_erb_IrvA

Към лентата с инструменти