За Нас

Основната мисия на нашето училище е да подготвя личности, които да съчетават равнопоставено компетентност и иновативност, отговарящи на съвременния живот. Нашият екип се състои от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Училището формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности. Повишава възможностите на всяко дете за достъп до знания и умения, адекватни на неговите способности, за да се гарантира личностното и професионалното развитие на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото.
 
Училището участва в изпълнението на държавната политика в образованието по национални програми „Училището – територия на учениците“, „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизации на материалната база в училище“, „Без свободен час“, „Нов шанс“, „ИКТ в училище“ и други.
 
Днес учители и ученици от ОУ „Проф. Димитър Димов“ се радват на добра училищна среда и успехи на всички равнища – много добро представяне на олимпиади, НВО, Национални и Международни конкурси, спортни успехи, съхранени традиции и обичаи. Те дават едно своеобразно самочувствие, което прави живота в училище ползотворен и хармоничен.
Към лентата с инструменти