Към лентата с инструменти

Модул 1. „Без свободен час в училище“

Платформа на проекта: 

Информация за програмата:  https://web.mon.bg/bg/101250

 

  1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА 

Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини (ДГ), в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) при отсъствие на педагогически специалист и на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). 

  1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3 “Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 

2.1. Цели на програмата: 

– Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училищата, ДГ и ЦСОП чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в училище и ЦСОП и астрономически часове в детската градина от педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти. 

– Осигуряване на условия за постигане на оптимална организация на обучението на деца и ученици в случаите, когато педагогическите специалисти изпълняват нормата си преподавателска работа в ОРЕС от дома си. 

2.2. Обхват на програмата: 

Национален – всички държавни и общински детски градини и училища, ЦСОП.