Към лентата с инструменти

Платформа на проекта: 

Информация за проекта:  https://web.mon.bg/bg/101118

  1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация.

  1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Обща цел

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Конкретни (специфични) цели

 създаване на партньорства между училища и компании;

 актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в образователните институции в съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;

 включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването.

  1. 3. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата обхваща 3 модула:

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

Модул 2 „Включване на бизнес представители в учебния процес в училище“

Модул 3 „Учители в предприятия“

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Проф. Димитър Димов“ ще бъдат сформирани групи за работа по Модул 1. и Модул 2. с ученици от прогимназиален етап. 

По програмата е работено през изминалите 3 учебни години: 2020/ 2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.