Към лентата с инструменти

Информация за проекта:  https://web.mon.bg/bg/101131

Цели на програмата:

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;

− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула:

Модул 1. Изкуства  

Модул 2. Спорт.

През учебната 2023/2024 година в ОУ „Проф. Димитър Димов“ ще бъде сформирани следните четири групи:

Модул 1. Изкуства

I групa

Направление – Изобразително изкуство

Категория – Приложни изкуства

 

В заниманията по приложни изкуства  ще бъдат усвоявани техники на работа с различни материали и комбинирането им (цветово и структурно) с цел създаването на образци близки до класическите в дадена насока (текстилна, керамика и др.). 

Познаването на качествата и характеристиките на отделните материали, както и възможността за въздействие върху тях са решаващ фактор за изработването на ефектни и функционални образци. Затова предварителните пояснения и информираност в това отношение е крайно важна.

Предвид възрастта  на учениците в групата, материалите и техниките трябва да бъдат съобразени за постигане на удовлетворителни резултати.

 

Основни цели:

Стимулиране на личностното развитие чрез участия и изяви в областта на приложните изкуства. Развиване на фината моторика, координация и концентрация. Да придобият умения за използването на разнообразни техники и материали, при чиито умело комбиниране да се постигне художествения ефект сходен с този на изящните изкуства. Развиване на въображението и креативното мислене. Запознаване с народните обичай и занаяти, като по този начин се обогатява културата им и културните ценности.

 

Очаквани резултати:

  Демонстриране на умения за работа с различни операции в приложните изкуства чрез  различни техники и материали. Реализация чрез участия и изяви в конкурси и мероприятия. Развиване на естетически усет и креативно мислене, което умело да прилагат в направата на художествени изделия. Чрез знания за народните обичай и занаяти, да могат да изработват ефектни образци близки до оригиналните. Да възпитат в себе си интерес към богатото културно наследство.

възрастова група  – I – IV клас

 

брой участници в групата  –

ръководител: Росица Тодорова

 

II групa

Направление – Изобразително изкуство

Категория – Изящни изкуства

В заниманията по изящни изкуства ще се усвояват техники на работа с различни материали. Ще се запознават с различните жанрове и стилове в изобразителното изкуство, както и с техните особености и специфики.

Изобразителното изкуство спомага за развитието на зрително-възприемчивите способности на детето, повишава възможността за зрителна представа относно разнообразните начини на изграждане на реални и фантазни образи със съответните изобразителни материали и техники.

Изящните изкуства се характеризират с изключително жанрово разнообразие. Опознавайки  ги  децата ще получат огромен опит и култура в областта на изобразителното изкуство. Познанията за правилни пропорции, композиция и нейните принципи, перспективни явления и др. са от решаваща важност за формирането на техните възможности за създаване на ефектно художествено произведение. 

Основни цели:

Обогатяване на художествените познания и изграждане на такива чрез разглеждане на изобразителното изкуство чрез оригинални творби. Развиване на емоционална отзивчивост и познавателно – психологичните процеси (памет, въображение, мислене). Развитие на естетически усет и креативно мислене. Познаване на различните техники и материали, както и в по-задълбочен смисъл техните характеристики и свойства. Стимулиране на личностното развитие чрез участия и изяви в областта на изобразителното изкуство.

Очаквани резултати:

Демонстриране на познания за различни техники, материали, цветове и техните свойства чрез създаване на собствени ефектни творби. Да са запознати с композицията и нейните принципи, пропорциите, перспективата, за да могат правилно да полагат основите на своите произведения. Да могат да се изразяват свободно, когато се анализира дадена художествена творба. Да притежава познание за историята на изкуството. Личностна реализация чрез участия и мероприятия в областта на изобразителното изкуство.  

възрастова група  – V – VII клас

брой участници в групата  –

ръководител: Росица Тодорова

Модул 2. Спорт

Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол и хандбал

I групa

Вид спорт – Футбол

Пол – мъже

 

Основни цели:

Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците; Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците; Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот; Засилване интереса на учениците за участие в колективни спортове.

Очаквани резултати:

Осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието в колективни спортове,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
насърчен и засилен интерес на учениците за участие в колективни спортове; подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;
изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в
учениците; развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен
начин на живот.

 

възрастова група  – V – VII клас

брой участници в групата  – 12 

ръководител: Дочо Михов

 

II групa

Вид спорт – Волейбол

Пол – смесени

Основни цели:

Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците; Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците; Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот; Засилване интереса на учениците за участие в колективни спортове.

Очаквани резултати:

Осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието в колективни спортове,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
насърчен и засилен интерес на учениците за участие в колективни спортове; подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред учениците;
изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в
учениците; развити спортни способности на учениците и изградени умения за здравословен
начин на живот.

 

възрастова група  – V – VII клас

брой участници в групата  – 12 

ръководител: Дочо Михов

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Проф. Димитър Димов“ ще бъде сформирана една група по Модул 2 – Спорт. – футбол с 12 ученици от прогимназиален етап.