Към лентата с инструменти

Модул 2. Училище без агресия за сигурна училищна среда (публ. 09.06.2023 г.)

 

Платформа на проекта: 

Информация за програмата:  https://web.mon.bg/bg/101253Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 5. „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ и с Приоритетна област 4. „Сплотени училищни общности и системна работа с 2 родителите“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030 г.)

Цели на програмата:

– Осигуряване на условия за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците чрез средствата и формите на различните изкуства, науки, технологиите и спорта.

– Създаване на подходящи условия в центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и в Националния дворец на децата (НДД) за насърчаване на активния начин на живот.

– Създаване на подходящи условия за откриване и развиване на умения и таланти чрез разнообразни педагогически форми и дейности по интереси.

– Създаване на подходящи условия за диагностика, рехабилитация и корекция на нарушено зрение и/или увреден слух на деца и ученици в специалните училища за ученици със сензорни увреждания.

– Създаване на условия за развитие и ангажиране на училищната общност с цел създаване на сигурна среда и превенция на насилието чрез подкрепа и утвърждаване на училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост и насърчаване на информирано и компетентно участие на всички членове на училищната общност.