Правилници

Единни училищни правила – 2023 – 2024 г.

Етичен кодекс на ОУ „Проф. Димитър Димов“ – гр. Ловеч

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа

План на комисията по БДП в ОУ Проф. Димитър Димов – 2023-2024 г.

Правила за ползване на ученически шкафчета

Правила за работа с електронен дневник – 2023 – 2024 година

Правила на комисията по етика

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2023-2024 година

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2023-2024 г.

Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение

Училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“ – 2023 – 2024 г.

Училищен план за изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността – ОУ „Проф. Д. Димов“ – 2023-2024 г.

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Проф. Димитър Димов“

Училищен алгоритъм за изпълнение на механизма за противодействие на тормоза и насилието – 2023 – 2024 г.

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Професор Димитър Димов“

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2023-2024 г.

Училищна програма за подобряване на резултатите от НВО БЕЛ и МАТ. – ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2023 – 2024 г.

Анализ на ситуацията в ОУ „Проф. Димитър Димов“ за учебната 2023-2024 г.

Към лентата с инструменти