Правилници

Единни училищни правила – 2022 – 2023 година

Етичен кодекс на ОУ „Проф. Димитър Димов“ – гр. Ловеч

Мерки за повишаване качеството на образование ОУ „Проф. Димитър Димов“

План на комисията по БДП в ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2022 – 2023 одина

Правила за ползване на ученически шкафчета

Правила за работа с електронен дневник – 2022 – 2023 година

Правила на комисията по етика

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2022-2023 година

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание^J обучение и труд в ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2022-2023 г^

Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение

Програма за превенция на ранното напускане от училище и намаляване броя на преждевременно напусналите – 2022 – 2023 г^

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Проф. Димитър Димов“

Училищен алгоритъм за изпълнение на механизма за противодействие на тормоза и насилието – 2022 – 2023 г^

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Проф. Димитър Димов“

Училищна политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз в ОУ „Проф. Димитър Димов“

Училищна програма за подобряване на резултатите от НВО БЕЛ и МАТ. – ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2022 – 2023 г.

Към лентата с инструменти