Правилници

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Проф. Димитър Димов“

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 през учебната 2021-2022 година

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID 19 – 2021-2022 г.

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2021-2022 г.

План на комисията по БДП в ОУ „Проф. Д. Димов“ – 2021-2022 г.

Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение

Мерки за повишаване качеството на образование ОУ „Проф. Д. Димов“

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Проф. Димитър Димов“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

Училищен алгоритъм за изпълнение на механизма за противодействие на тормоза и насилието – 2021 – 2022 г.

Единни училищни правила – 2021 – 2022 г.

Етичен кодекс на ОУ „Проф. Димитър Димов“ – гр. Ловеч

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Програма за превенция на ранното напускане от училище и намаляване броя на преждевременно напусналите – 2021 – 2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна политика – насилие и тормоз

Към лентата с инструменти