Правилници

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Проф. Димитър Димов“

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID 19

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 в условията на COVID 19

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ Проф. Димитър Димов 2020-2021г.

План на комисията по БДП в ОУ „Проф. Димитър Димов“ – 2020 – 2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образование ОУ Проф. Д. Димов

Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Проф. Д. Димов“

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020/2021 год.

План за действие в условия на COVID 19

Алгоритъм – тормоз

Единни училищни правила

Етичен кодекс на ОУ „Проф. Д. Димов“ – Ловеч

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Програма за превенция на ранното напускане училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна политика – насилие и тормоз

Към лентата с инструменти