Към лентата с инструменти

Проект BG05M2OP001-2.012-0001

През учебната 2019/2020г. в ОУ  „Проф. Димитър Димов“ стартират дейности по проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019г. до 1.10.2022г. Залага се на дигитализацията в образованието.

Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Специфичните цели на проекта са насочени към:

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

-подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

-намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

-модернизиране на методите и средствата за обучение;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

-насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

-осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Работим  по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

За учебна 2023/2024 година е сформирана една група по проекта:

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 

ръководител: Антоанета Давидова                                      

ученици от VII клас

За учебна 2019/2020 година са сформирани две групи по проекта:

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 2

ръководител: Антоанета Давидова                                      ученици от V – VI клас

Информатика, информационни технологии –

Дигитални умения 1                      

ръководител: Пенка Йотова                                                            ученици от V клас

Децата проявяват интерес, активно се включват в часовете и с желание изпълняват поставените им задачи. Очакваните резултати в края на проектните дейности са:

  1. Да се развиват умения за работа с компютър.
  2. Да се развиват умения за работа с компютърни системи и информационни технологии.
  3. Да се развиват умения за работа Paint.
  4. Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
  5. Да усвоят уменията за работа с приложни програми.
  6. Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
  7. Учениците самостоятелно да изработят материали и да ги представят.

В училището е монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Интерактивният дисплей осигурява иновативна среда за обучение и създава нови възможности за образованието.

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Разгледай книжката тук: