Към лентата с инструменти

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001

Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне            BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.
Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

1. Заповед за училища, включени в „Подкрепа за успех“

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

4. указания – проект „Подкрепа за успех“

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

 Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;


2.
подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от I б клас – 5 ученика

ръководител: Даринка Чакърова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от II В клас – 4 ученика

ръководител: Марияна Димитрова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III А клас – 5 ученика

ръководител: Виолета Бончева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III Б клас – 4 ученика

ръководител: Поля Костова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от III Б клас – 4 ученика

ръководител: Поля Костова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от III В клас – 5 ученика

ръководител: Румяна Петрова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от IV А клас – 6 ученика

ръководител: Анелия Шопова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от IV Б клас – 4 ученика

ръководител: Вергиния Христова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от IV Б клас – 5 ученика

ръководител: Вергиния Христова

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от V Б клас – 5 ученика

ръководител: Алина Русева

Допълнително обучение по Математика

брой ученици от VI Б клас – 5 ученика

ръководител: Алина Русева

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от V Б клас – 5

ръководител: Светлана Маринова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от VII Б клас – 4

ръководител: Павлина Братванова

Допълнително обучение по Български език и литература

брой ученици от VII В клас – 5

ръководител: Румяна Пеева

Занимания по интереси със средства осигурени от проект „Подкрепа за успех“:

Клуб „Спорт и туризъм” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Дочо Михов

„Екология, здраве, традиции и туризъм” – 1 група – 16 ученика

Ръководител: Владимир Шахънски

„Екология, здраве, традиции и туризъм” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Десислава Дочева

Вокална група „Димовчета” – 1 група – 15 ученика

Ръководител: Драгомир Тодоров