История

Днешното училище е пряк наследник на НОУ „Никола Илиев“, НУ „Л. Каравелов“, ОУ „Димитър Димов“, ОУ „П. Р. Славейков“.
Click Here
1963/ 64г. - От съществуващото училище „Васил Левски” са отделени паралелки и се образува ново учебно заведение, именувано „Никола Илиев“ на името на някогашният кмет на Ловешката комуна от 1920 година. Към училището са прехвърлени 2 детски групи, 4 занимални и логопедичен кабинет. То остава в сградата на училище „Васил Левски’’.  Тогава за директор на училището е назначен  Асен Матев,  а след него са  Киро Киров, Йови Илиев, Даниела Цочева и настоящият – Любомир Христов. 
Click Here
1982/83г. - НОУ 〈Народно основно училище〉 „Никола Илиев’’, град Ловеч напуска сградата на НОУ „Васил Левски” гр. Ловеч. Премества се в собствена сграда в  ЖК  „9 ти септември” и започва да води учебните занятия в собствена обогатена материална база.  В училището функционира училищен стол, който подсигурява топла закуска на всички ученици от ПДГ до ΙV клас.  Учениците от  1 клас започват обучение на целодневна организация, като в училището са обзаведени две спални  помещения за отдих на обяд.   Учебната сграда  все още не задоволява напълно учебния процес, защото не е предвиден физкултурен салон и работилници по трудово обучение.
Click Here
Дълго време (   до 1994 година) в  една и съща сграда се помещават  ОУ „Петко Рачов Славейков“  и  Средно професионално-техническо училище по комунално битови услуги (СПТУ по КБУ) „Парашкева Димитрова“ като двете училища учат в различни смени.
Click Here
Със заповед № РД 14-32 от 20.05.1994 год. на министъра на  образованието Марко Тодоров, издадена на основание решение №236/23.12.1993 год. на Общински съвет Ловеч, Средно професионално техническо уч-ще по комунално битови услуги (СПТУ по КБУ) „Парашкева Димитрова“ се преобразува  в Техникум по икономика търговия и услуги (ТИТУ).
Click Here
2006г. - Със заповед № РД 14-88 от 14.06.2006 год. на Министъра на образованието Даниел Вълчев на основание  чл. 10  ал. 5  от Закона за народната просвета и чл. 12 ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона на народната просвета, по предложение на кмета на Община Ловеч, въз основа на решение №655 от 30.03.2006 год. на Общински съвет Ловеч и мотивирано становище от Регионален инспекторат по образованието,  ОУ „Димитър Димов”  и  ОУ „Петко Рачев Славейков” се преобразуват в Основно  училище „Професор Димитър Димов”.
Click Here
Учебната 2007 - 2008г. - В училището се обучават ученици от първи до осми клас. Има 26 паралелки, една предучилищна подготвителна група деца и 4 полуинтернатни групи. Материално-техническата база е съвременна. На разположение на учениците са 2 компютърни зали с достъп до интернет, кабинет по домашен бит и технологии, кабинет по музика. В учебното заведение функционира логопедичен кабинет. Провеждат се редица извънкласни дейности и форми на обучение. Започва издаването на вестник „Сладкодумниче“, чиито автори са учениците. ОУ „Проф. Димитър Димов“ е единственото в областта, което стартира проект по Секторна програма „Коменски”, „Обучение през целия живот”. От тогава до днес са реализирани вече 6 такива проекта.
Click Here
Previous
Next
Към лентата с инструменти