Към лентата с инструменти

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001

съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет

 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

 Платформа на проекта: https://class.mon.bg/

 

Приобщаващо образование

 1. Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
 2. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.
 3. Заниманията по интереси в ОУ „Проф. Димитър Димов“се организират в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
 4. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие на учениците.
 1. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“.           

Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други..

 

 1. I. ОБЩИ ЦЕЛИ:

1.1 Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане на професионалното ориентиране на учениците.

1.2 Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на извънкласните дейности с цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните потребности на учениците.

1.3 Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в групите за занимания по интереси.

1.4 Предоставяне на възможности учениците да подобрят своята професионална подготовка преди навлизане на пазара на труда – кариерно ориентиране, натрупване на практически опит и умения за реализация в реални условия.

1.5 Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели.

 

Занимания по интереси за учебната 2023/ 2024 г. – ръководители и описание: 

 1. Клуб „Математиката е за всеки“ – VІІ клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Математическо моделиране

 1. Вокална група „Вълшебни усмивки“ – II – VII клас 

Ръководител: Мирослав Илиев Стоянов

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт (Категория): Сценични и танцови изкуства 

 1. Клуб „Компютърни умения“ – II клас

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт (Категория): Дигиталните умения

 1. Клуб „Дигитални умения“ – III клас

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт (Категория): Дигиталните умения

 1. Клуб „Математиката – лесна и интересна“ – V клас

Ръководител: Илиана Любенова Стоянова

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Математическо моделиране

 1. Клуб „Математиката е лесна, когато е интересна“ –VI клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Математическо моделиране

 1. Клуб „Християнство“ – I – IV клас

Ръководител: Любомир Казашки

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт (Категория): Емоционална интелигентност

 1. Клуб „Екология, туризъм и опазване на околната среда“ – VI клас

Ръководител: Владимир Маринов Шахънски

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт (Категория): Околна среда

 1. Клуб „Екология, туризъм и опазване на природната среда“ – V – VII клас

Ръководител: Десислава Георгиева Дочева

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт (Категория): Екология

 

Занимания по интереси за учебната 2022/ 2023 г. – ръководители и описание:

 1. Клуб „Математиката е за всеки“– VІ клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Математическа лингвистика

 1. Вокална група „Вълшебни усмивки“- II – VII клас 

Ръководител: Мирослав Илиев Стоянов

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт (Категория): Сценични и танцови изкуства 

 1. Клуб „Компютърни умения“- II клас

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт (Категория): Дигиталните умения

 1. Клуб „Дъга“- V – VII клас

Ръководител: Росица Савчева Тодорова

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт (Категория): Приложни изкуства

 1. Клуб „Математиката – лесна и интересна“- VII клас

Ръководител: Илиана Любенова Стоянова

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Математическо моделиране

 1. Клуб „IT – Математика“– IV клас

Ръководител: Иван Петров Банев

Тематична област: Математика

Тематична подобласт (Категория): Приложна математика

 1. Православен християнски клуб – I – IV клас

Ръководител: Цветослав Ковачев

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт (Категория): Емоционална интелигентност

 1. Клуб „Екология и туризъм“ – V клас

Ръководител: Владимир Маринов Шахънски

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт (Категория): Екология

 1. Клуб „Еколози“– V клас

Ръководител: Десислава Георгиева Дочева

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт (Категория): Околна среда

 1. Клуб „Дигитални умения в музиката“ – IV – VII клас

Ръководител: Мирослав Илиев Стоянов

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт (Категория): Дигиталните умения

 

Занимания по интереси за учебната 2020/ 2021 г. – ръководители и описание: 

 1. Клуб „Математиката е за всеки“ – VII клас

Ръководител: Пенка Василева Йотова

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Природо-математическо знание

 1. Вокална група „Димовче“ – V – VII клас

Ръководител: Драгомир Тодоров Тодоров

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства 

 1. Клуб „Компютърни умения – 2 „б“ клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова 

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Техника и технологии

     4. Клуб „Компютърни умения – 2 „в“ клас“

Ръководител: Антоанета Василева Аврамова – Давидова 

Тематична област: Технологии 

Тематична област: Техника и технологии

 1. Театрално студио „Коко“ – II A клас

Ръководител: Иван Петров Банев

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

 1. Клуб „Занимателна математика“ – V А клас

Ръководител: Алина Русева Асенова

Тематична област: Математика

Тематична област: Математическа логика

 1. Танцов състав „Димовче“ (I – III клас)

Ръководител: Ирина Анатолиева Бакърджиева

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

 1. Танцов състав „Димовче“ (IV – VII клас)

Ръководител: Ирина Анатолиева Бакърджиева

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Първото представление на Театрално студио „Коко“ „Бяла приказка“ – Валери Петров, Малките актьори от II а клас